Bondsvergadering 2018 NKS-Voetbal

Home » Evenementen » Bondsvergadering 2018 NKS-Voetbal
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Agenda;

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling stemgerechtigden per district.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen Bondsvergadering van 18 november 2017.
 5. Jaarverslag 2017.
 6. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2017.
 7. Jaarrekening 2017.
  Het Bondsbestuur stelt voor het resultaat over het kalenderjaar 2017 toe te voegen aan de algemene reserve.
 8. Accountantsverklaring.
 9. Managementletter.
 10. Vaststelling contributie 2019.

Voorgesteld wordt de contributie met ingang van het kalenderjaar 2019 te handhaven op € 0,60 per lid en het maximum per vereniging blijft € 450,00 (750 leden).

 1. Begroting voor 2019.
 2. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Hans Gerards (secretaris) en Hans Visser (vicevoorzitter). Beiden stellen zij zich herkiesbaar. Het bondsbestuur stelt unaniem voor beiden te herbenoemen.

 1. Statuten- en Reglementswijzigingen.
 2. Voorstellen van uit de ledenraad.

Om onderwerpen bij dit punt te kunnen behandelen dient men ervoor te zorgen dat de stukken uiterlijk per 14 november 2018 in het bezit van de secretaris van het bondsbestuur zijn.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

.