Laden Evenementen

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 

 1. Opening door de voorzitter.

 

 1. Vaststelling stemgerechtigden per district.
  Conform het besluit van het bondsbestuur van 12 november 2005 kunnen alleen leden van de ledenraad als woordvoerder optreden en als stemgerechtigde worden aangewezen.

  Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat in de bondsvergadering alleen de leden van de ledenraad spreekrecht hebben over onderwerpen waarbij sprake is van besluitvorming. (Zie: artikel 11 van de statuten.)

 

Districten waarvan de ledenraad verhinderd is kunnen volgens artikel 11 van de statuten een ander district voor het uitbrengen van de stemmen mandateren. Het formulier is als bijlage in het vergaderboek opgenomen. Elk district kan als schriftelijke gemachtigde van slechts één ander district worden gemandateerd.

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.
 • Er zijn geen statuten- en reglementswijzigingen.

 

 1. Notulen Bondsvergadering van 17 november 2018.           Aanhangsel 1

 

 1. Jaarverslag 2018.           Aanhangsel 2

Het jaarverslag is in het voorjaar 2019 aan u (en alle lidverenigingen) in elektronische (digitale) versie toegestuurd.

 

 1. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2018.           Aanhangsel 3

 

 1. Jaarrekening 2018.
  Het Bondsbestuur stelt voor het resultaat over het kalenderjaar 2018 toe te voegen aan de algemene reserve.

 

Ledenraadsleden wordt verzocht eventuele vragen over de jaarrekening tevoren aan het secretariaat ken­baar te maken om deze vragen tijdens de vergadering gedetailleerd te kunnen beantwoorden.

 

 1. Vaststelling contributie 2020.

 

De discussie over de hoogte van de contributie is door de bondsvergadering 2018 op gang gebracht. Diverse opties hebben tijdens de discussies over dit onderwerp de revue gepasseerd. Hoofdargument hierbij is het pogen verder ledenverlies te beperken. Vanuit de verschillende opties meent het bonds­be­stuur een compromis te hebben gevonden in het handhaven van de contri­bu­tie op € 0,60 per lid, maar het maximum van € 450,00 (750 leden) te ver­la­gen naar € 300,00 (500 leden). De jaarlijkse tegemoetkoming in ver­enig­ings­ondersteuning (de laatste jaren beter bekend als: waardebon) van € 360,00 blijft onveranderd. Structureel achterblijvende vraag naar ver­enigings­onder­steuning laat dit toe.

 

Voorgesteld wordt de contributie met ingang van het kalenderjaar 2020 te handhaven op € 0,60 per lid en het maximum per vereniging te bepalen op € 300,00 (500 leden).

 

 1. Begroting voor 2020.           Aanhangsel 4

 

Ledenraadsleden wordt verzocht eventuele vragen over de begroting tevoren aan het secretariaat kenbaar te maken om deze vragen tijdens de vergadering gedetailleerd te kunnen beantwoorden.

 

 1. Bestuursverkiezing.

 

 • Aftredend en niet-herkiesbaar zijn de heer Ed Ficken (penningmeester). Hij heeft per 1 juli 2019 zijn taken neergelegd (en vanaf die datum neemt de heer Wim Nijssen (tot dan 2e penningmeester) deze taak al volledig over). Het bondsbestuur stelt voor de heer Wim Nijssen als penningmeester te kiezen. Door het terugtreden van de heer Ed Ficken ontstaat wel een vacature in het bondsbestuur.
 • De heer André Bellekom heeft per e-mail van 26 augustus gemeld, dat hij om hem moverende redenen tussentijds wenst terug te treden. Hij was de vertegenwoordiger in het bondsbestuur van district West. Hierdoor ontstaat een vacature in het bondsbestuur.
 • Aftredend en herkiesbaar is de heer Arno Leermakers. Het bondsbestuur stelt unaniem voor hem te herbenoemen.

 

Het stellen van eventuele (tegen-)kandidaten is geregeld in artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement. Kandidaatstelling door een of meer districten (afhankelijk van de status van de vacature) dient te geschieden door schriftelijke opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan (de secretaris van) het bondsbestuur met bijvoeging van de bereidverklaring van de kandidaat, welke opgave ten minste veertien dagen voor de bondsvergadering (…) moet zijn ingediend.

 

 1. Voorstellen vanuit de ledenraad.

Om onderwerpen bij dit punt te kunnen behandelen dient men ervoor te zorgen dat de stukken uiterlijk per 13 november 2019 in het bezit van de secretaris van het bondsbestuur zijn.

 1. Rondvraag.

 

 1. Sluiting.