NKS-VOETBAL: Wie zijn wij?

RECHTSBEVOEGDHEID EN ORGANEN

Artikel 2.

 1. NKS-Voetbal bezit volledige rechtsbevoegdheid. Zij kent districten.
 2. Organen van NKS-Voetbal zijn:

de bondsvergadering, de ledenraad, het bondsbestuur, DistrictsActiviteitenCommissies (hierna: “DAC”), de ledenraadsvergadering in het district, alsmede personen en commissies die krachtens de statuten en/of de wet door het bondsbestuur en/of een van de vergaderingen belast zijn met een nader omschreven taak en bevoegdheden.

 1. De organen als bedoeld in lid 2 bezitten geen eigen rechtspersoonlijkheid.
 2. NKS-Voetbal is onder nummer 40217024 ingeschreven in het Handelsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel.

DUUR EN BOEKJAAR

Artikel 3.

 1. NKS-Voetbal is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 4.

NKS-Voetbal stelt zich ten doel, haar inspiratie vindend in de katholieke levensbeschouwing, de belangen van haar leden te behartigen, de beoefenaren van de voetbalsport en het kader te vormen en te begeleiden, de beoefening van de voetbalsport te propageren en te bevorderen en daarin een dusdanig klimaat te scheppen, dat zij bijdraagt tot een harmonische mensvorming, alsmede het bevorderen van sportiviteit en respect en het benadrukken van normen en waarden.

Artikel 5.

NKS-Voetbal tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. het samenwerken met andere gelijkgezinde sportorganisaties;
 2. het vormen van spelers, jeugdleiders en kaderleden en het op dit gebied geven van

richtlijnen ten behoeve van de aangesloten verenigingen;

 1. het begeleiden en ondersteunen van de aangesloten verenigingen, mede door het geven

van informatie, advies en bijstand;

 1. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN

Artikel 6.

 1. NKS-Voetbal kent leden en persoonlijke leden.
 2. Leden kunnen zijn: in Nederland gevestigde en volledige rechtspersoonlijkheid bezittende

verenigingen en stichtingen, die de in artikel 4 van deze statuten vastgelegde doelstellingen aanvaarden en zich uitsluitend dan wel mede ten doel stellen de voetbalsport te beoefenen.

 1. Persoonlijke leden kunnen zijn: die natuurlijke personen van wie het uit hoofde van hun functie wenselijk kan zijn hen als persoonlijk lid toe te laten.
 1. De rechten en verplichtingen van de leden en de persoonlijke leden worden in deze statuten en in het huishoudelijk reglement geregeld.
 1. Waar in deze statuten, in het huishoudelijk reglement of in besluiten gesproken wordt over leden, worden daarmede bedoeld de leden als omschreven in de leden 2 en 3, van dit artikel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld, of uit de bepaling zelf voortvloeit.